?

Log in

No account? Create an account
 
 
04 May 2007 @ 11:50 pm
TrebJIa ne bydet (((  
JA v trayre... MB s zader}I{koj no ja ne mog ni4ego skazatb ... Mne nado mnogo piva i vodki 4tob spastisb... Nadeusb na kybok i prember JIigy.. MU 4ever.